Đăng nhập vào ứng dụng meInvoice Mobile

1. Mở ứng dụng meInvoice Mobile.

2. Nhấn Đăng nhập.

3. Khai báo thông tin đăng nhập (là tài khoản để đăng nhập vào MISA MEINVOICE Web)

Lưu ý: Trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn Quên mật khẩu, xem hướng dẫn tương tự tại đây.

4. Nhấn Đăng nhập.

5. Nếu tài khoản đăng nhập có thiết lập bảo mật 2 lớp. Chương trình yêu cầu nhập mã xác thực.

  • Nhập mã xác thực.
    • Nếu không check vào “Không hỏi lại trên thiết bị này” thì mỗi lần đăng nhập đều hiển thị giao diện nhập mã xác thực 2 bước.
    • Nếu check vào “Không hỏi lại trên thiết bị này” thì từ lần đăng nhập sau sẽ không hiển thị bước nhập mã xác thực 2 bước nữa (nhập đúng mật khẩu thì sẽ đăng nhập được vào phần mềm)
  • Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Có thể thay đổi phương thực nhận mã xác thực bằng cách nhấn Thử cách khác sau đó chọn phương thức nhận. 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự