Làm thế nào để lập hóa đơn có trường mở rộng trên mobile?

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn có thiết lập trường thông tin mở rộng trên meInvoice Web.

1. Đăng nhập meInvoice Web để khởi tạo mẫu hóa đơn cơ bản có thiết lập trường thông tin mở rộng. Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Web tại đây.

Lưu ý: meInvoice mobile chỉ hiển thị các trường thông tin mở rộng trên thiết lập tại khu vực Thông tin người mua hàng.

2. Mẫu hóa đơn sau khi được khởi tạo trên meInvoice web sẽ được lấy xuống meInvoice mobile.

Bước 2: Lập hóa đơn trên meInvoice mobile.

1. Các bước lập hóa đơn có trường thông tin mở rộng tương tự như lập hóa đơn thông thường.

  • Tại bước Chọn mẫu hóa đơn: Chọn mẫu hóa đơn có thiết lập trường thông tin mở rộng vừa khởi tạo trên web.
  • Khai báo thông tin chi tiết trường mở rộng.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn trên meInvoice mobile tại đây.

2. Trên hóa đơn hiển thị các trường thông tin mở rộng đã khai báo.

Lưu ý: Đối với mẫu hóa đơn có thiết lập trường thông tin mở rộng hiển thị trên giao diện lập hóa đơn nhưng không hiển thị trên hóa đơn được khởi tạo trên meInvoice web thì khi lấy xuống meInvoice mobile, thông tin trường mở rộng cũng sẽ hiển thị trên giao diện lập hóa đơn và không hiển thị trên hóa đơn.

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự