Tôi muốn lập nhanh hóa đơn từ một hóa đơn khác thì làm thế nào?

1. Vào mục Hóa đơn, chọn hóa đơn cần sao chép thông tin.

2. Nhấn biểu tượng , chọn Nhân bản.

3. Chương trình sẽ sao chép toàn bộ thông tin trên hóa đơn đã chọn sang một hóa đơn mới. Chỉnh sửa lại thông tin trên hóa đơn mới (theo nhu cầu). Xem hướng dẫn lập hóa đơn tại đây.

4. Nhấn Lưu hoặc Lưu và phát hành nếu mốn phát hành ngay hó đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự