Xuất vé dịch vụ có mã CQT trên máy Pos Sunmi

Lưu ý:

Trường hợp 1: Xuất vé trực tiếp trên thiết bị Pos Sunmi

  • Vào mục Xuất vé, chọn mẫu vé cần xuất.
  • Khai báo số lượng vé cẫn xuất, nhấn Xuất vé. Sau xuất vé thành công, vé được gửi lên cơ quan thuế chờ cấp mã.

  • Trường hợp vé hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện cấp mã, trên vé hiển thị mã của cơ quan thuế, nhấn In vé nếu muốn in ngay vé cho khách hàng.

  • Trường hợp vé không hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện cấp mã và gửi về thông điệp kết quả kiểm tra dữ liệu vé điện tử – hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã, hệ thống cập nhật trạng thái vé đã xuất thành Từ chối cấp mã.

Trường hợp chưa in vé ngay sau khi xuất, vào mục Vé đã xuất để in vé khi cần.

Trường hợp 2: Kết nối với máy in bluetooth để xuất vé

Bước 1: Kết nối máy Pos Sunmi với máy in bluetooth.

Bước 2: Xuất vé: Thực hiện các bước như trường hợp 1.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự